Sjukvårdsförsäkring, snabb och rätt hjälp utan omvägar

Folksams Sjukvårdsförsäkring ger inte bara bättre hälsa och trygghet för individen utan är också en del av golfanläggningens avbrottsförsäkring. Den kan minska både klubbens kostnader för t ex sjuklön och vikarie.

Sjukvårdsförsäkring Plus ger tillgång till rådgivning och sjukvård utan omvägar. Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få tillgång till snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare och vårdinrättning.

Försäkringen ger medicinsk rådgivning och med självrisk 700 kr ersättning för bland annat läkarvård, operationer, sjukhusvård, läkemedel, tandskador, psykologbesök, rehabilitering och eftervård.
   
Det här ingår alltidErsättning
LäkarvårdIngår
Patientavgifter upp till högkostnadsskyddetIngår
Sjukhusvård och operationIngår
Resor och logiIngår
Eftervård och rehabiliteringIngår
HjälpmedelIngår
PsykologUpp till 10 behandlingstillfällen
Hälsoprofil på webbIngår
Läkemedel upp till högkotnadsskyddetIngår
TandskadaIngår
Sjukhymnast, naprapat, kiropraktorUpp till 10 behandlingstillfällen

Ansvarstiden är obegränsad upp till 70 år, därefter 12 månader
Slutåldern är 70 år, dock längst till gruppavtalets slutålder
Kostnadstak är 3 miljoner kronor per skadetillfälle under en treårsperiod


Rätt att ansöka om försäkring

Följande personer har rätt att ansöka om försäkring:

• medlem i Golf Administratörernas Förening (GAF) eller annan anställd person inom golfanläggningen, där det finns personal med medlemskap i GAF.
• tillsvidareanställd
• visstidsanställd med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader
• provanställd, förutsatt att varken den anställda eller arbetsgivaren har meddelat att provanställningen inte kommer att övergå i tillsvidareanställning.
• make eller sambo till person som har rätt att ansöka om försäkring. Ansökan om försäkring kan göras om gruppmedlem tekcnat sjukvårdsförsäkringen som erbjuds i gruppavtalet.


Teckningsregler

För att få anslutas till försäkringen ska den försäkrade:
• ha fyllt 16 år men inte 65 år. För omyndig krävs skriftligt godkännande av vårdnadshavare.
• vara antingen bosatt och folkbokförd i Sverige eller förvärvsarbeta i Sverige men ha sin fasta bosättning i annat nordiskt land.
• vara inskriven i Försäkringskassan.
• vara svensk medborgare, eller om den sökande inte är svensk medborgare, ska den ha varit bosatt i Sverige under de senaste 12 månaderna före anslutningen.
• vara fullt arbetsför*

*Fullt arbetsför
Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras:
• kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
• inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.

Den anses inte vara fullt arbetsför som på grund av hälsoskäl har anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande anställning.

För att uppfylla kravet på fullt arbetsför vid inträdet i sjukvårdsförsäkringen får den sökande inte heller ha haft rätt till ersättning för sjukdom och/eller olycksfall mer än 14 dagar i följd under den senaste tre (3) månadersperioden.


Vad gäller skattemässigt?

Om arbetsgivaren betalar premien för sjukvårdsförsäkringen för den anställde (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 3 % av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar premien för sjukvårdsförsäkringen för den medförsäkrade (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är hela premien för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivareavgifter på det skattepliktiga beloppet.

Förmånsskattepliktiga belopp är avdragsgilla för arbetsgivaren som lönekostnad.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB